Het Corona Virus en de Mayakalender Een alternatief perspectief op onze huidige situatie

Wat is er vandaag de dag in de wereld aan de hand?

De algemene gedachte is dat er een viruspandemie is die veel mensen heeft gedood en als gevolg daarvan hebben de meeste landen activiteiten die als onderdeel van het normale leven worden beschouwd, stilgelegd. Hoewel er weinig aanwijzingen zijn dat deze pandemie veel schadelijker is dan een seizoensgriep, is er nu ook een economische neergang van zeer grote omvang aan de horizon en hebben we weinig reden om een terugkeer naar wat we als normaal hebben beschouwd te verwachten.

Er zijn maar weinig nieuwsmedia of bedrijven die u niet vertellen hoe belangrijk de huidige viruscrisis is, of wat ze doen om de situatie voor u te verbeteren.

Hoewel dit de oppervlakkige diagnose van onze huidige situatie is, zijn niet veel bedrijven of instellingen die zich de vraag hebben gesteld wat de onderliggende redenen voor deze crisis zijn gezien vanuit een hoger perspectief en hoe we ons er het beste toe kunnen verhouden.

Met andere woorden, welke veranderingen in het zich ontwikkelende kosmische kwantumveld[1] hebben deze crisis veroorzaakt?

Voor zover ik weet is een studie van het Maya-kalendersysteem de enige manier om te begrijpen hoe het kosmische kwantumveld zich ontwikkelt,.

 

Dit systeem bestaat voornamelijk uit negen scheppingsgolven waarvan het interferentiepatroon een kosmisch kwantumveld schept. Terwijl veel oude volkeren de werkelijkheid als gekwantificeerd en multidimensionaal zagen, waren de enige mensen die deze inzichten mathematisch ontwikkelden de Maya’s die door middel van hun zogenaamde kalenders het grootschalige kosmische plan probeerden te onderzoeken.

Zoals mbt. het jaar 2012 duidelijk werd, is deze kostbare kennis over hoe het leven op aarde zich ontwikkelt vrijwel geheel verdwenen en zal slechts een kleine minderheid direct weten waar ik het over heb.

Toch stel ik dat dit kalendersysteem zeer relevant is voor diegenen die onze huidige situatie willen begrijpen.

Daarom zal ik in dit artikel een basisschets van de macro kosmische kwantumtheorie presenteren met als doel licht te werpen op de huidige crisis.

Deze theorie wordt verder uitgebreid beschreven, in mijn twee meest recente boeken:

 

  • The Nine Waves of Creation en
  • Quantum Science of Psychedelics,

 

hoewel het in verschillende eerdere boeken al werd voorbereid.

 

Centrale begrippen in de Maya Kosmologie zijn de Levensboom en de Gevederde Slang.

In dit artikel ga ik alleen in op het tweede daarvan.

Terwijl vrijwel alle oude culturen varianten van deze entiteiten in hun kosmologieën opgenomen hebben, is het de wetenschap die de Maya’s daaromheen ontwikkelden die ons vandaag de dag in staat stelt om dit te herkennen als de kwantumwetenschap van de evolutie en niet alleen als een speculatieve filosofie.

De Slang werd echter niet alleen gezien als de belangrijkste Schepper-god onder de Maya’s en andere oude volkeren van Mexico, maar zij is ook bekend in de gedaante van de Regenboogslang onder de Australische Aboriginals, als de Grote Anaconda onder de volkeren van de Amazone, als de Kosmische Slang in het oude Egypte en elders in het Nabije Oosten en tot op de dag van vandaag als Slangendraken door de Chinezen en vele andere volkeren over de hele wereld.

Bij de hele joods-christelijke traditie valt het op dat zij de enige waren die de slang demoniseerden, en we hebben redenen om ons af te vragen of het deze onderdrukking is die de moderne Westerse samenleving verhinderd heeft om te begrijpen wat er nu aan de hand is.

 

Veel mensen zouden vandaag de dag waarschijnlijk denken dat de oude ideeën van draken en slangen fantasieën zijn. Moeten we dan echt geloven dat er geen realiteit is achter een entiteit die een cruciale rol heeft gespeeld in bijna alle scheppingsmythologieën over de hele wereld?

Ik moet hier aan toevoegen dat ik niet geloof dat er daadwerkelijk slangen of draken in de lucht rondvliegen, maar ik denk ook niet dat we zo’n wijdverbreid geloof zomaar als volstrekt onwerkelijk kunnen afwijzen.

Als eerste hint naar hun oorsprong denk ik dat we moeten overwegen dat als iemand in de oudheid een metafoor voor een onzichtbare sinusgolf wilde creëren een slang de meest natuurlijke keuze zou zijn en dus misschien is dit wel wat deze slangen in feite zijn.

De Gevederde Slang(en) zou dan in moderne termen symbool(en) zijn van kwantumgolf(en) die het onderliggende veld van de evolutie aansturen.

De Azteken en Tolteken noemden de Gevederde Slang Quetzalcoatl, die werd gezien als een brenger van beschaving, die soms ook moest vervellen en veranderen in zijn donkere tweeling helft Tezcatlipoca. Een dergelijke transformatie van de kwantumgolf – gemythologiseerd als een verschuiving van Quetzalcoatl naar Tezcatlipoca – zou typisch de ondergang van een beschaving betekenen, met inbegrip van een groot deel van de creativiteit van de bewoners. We weten uit Maya-bronnen dat ze de ondergang van de meest spectaculaire van hun postklassieke steden, Chichen-Itza, zagen als een gevolg van het feit dat de Gevederde Slang de stad heeft verlaten en naar Mayapan is gegaan. We kunnen opmaken uit het feit dat de centrale tempels in zowel Chichen-Itza als Teotihuacan gewijd waren aan de Gevederde Slang (door de Maya’s Kukulcan genoemd) Quetzalcoatl geen kleine perifere godheid was.

Ook de grootste piramide ter wereld – die van Cholula – was gewijd aan deze godheid.

Maar is deze sinusvormige entiteit echt? (dat zou betekenen dat er een reden is dat de slinger in de geschiedenis heen en weer gaat) of was dit slechts een bijgelovige fantasie van een oud volk dat niet beter wist?

 

Ik beargumenteer dat het zeer reëel is en dat de oude indianenvolken gelijk hadden in hun geloof dat er een golfbeweging is die zo’n macht heeft over de menselijke geest dat het zowel de opkomst als de ondergang van hun beschavingen zou kunnen veroorzaken. Ervan uitgaande dat dit dezelfde golf is die mensen over de hele wereld met enkele variaties, aanbidden in de vorm van slangen en draken, kunnen we ons ook afvragen wat de betekenis is van het feit dat dit niet is opgenomen in het moderne wereldbeeld. Als bijvoorbeeld de Gevederde Slang de naam was voor een krachtige golf die zowel de opkomst als de ondergang van de menselijke beschavingen bepaalde, dan zou een gevolg hiervan zijn dat de menselijke geest en zijn creativiteit door kosmische kwantumgolven ontstaan en niet in onze hersenen.

Dit zou op zijn beurt een heel andere kijk geven op wie wij als mensen zijn en de evolutie van het bewustzijn zelf verklaren. In deze visie zou het bewustzijn ontstaan als gevolg van de interacties tussen kosmische golven met verschillende frequenties en het menselijk brein en verschillende staten van bewustzijn zouden worden geproduceerd door dergelijke interacties met verschillende frequenties.

Natuurlijk zou deze oude kijk op krachtige golven die zowel onze waarneming als onze herschepping van de werkelijkheid creëren een belediging zijn voor het moderne menselijke ego dat van zichzelf denkt dat het de controle heeft over de loop der gebeurtenissen.

Maar wat als het waar is dat de menselijke geest wordt gedownload van kosmische kwantumgolven die op specifieke momenten in de tijd verschuivingen ondergaan?

Als dit geverifieerd zou kunnen worden door empirisch bewijs zou het inderdaad een dramatische ontdekking zijn, die bijvoorbeeld de vele overeenkomsten in verschijnen van mythologieën en het bouwen van structuren in verschillende delen van de wereld zou verklaren; dit zouden gewoonweg weerspiegelingen zijn van het feit dat culturen, ook al zijn ze geografisch gescheiden, over de hele wereld dezelfde kwantumtoestand ondergaan en die culturen op vergelijkbare wijze herscheppen.

Om na te gaan of dit kan worden geverifieerd, moeten we het kalendersysteem raadplegen, dat de Maya’s gebruikten om de bewegingen van de Gevederde Slang in kaart te brengen en te zien hoe dit overeenkomt met wat we nu weten over de geschiedenis van de menselijke beschavingen.

Fig. 1.              De Piramide van de Gevederde Slang in Chichen-Itza, Mexico.

 

De piramide is gebouwd in negen niveaus die verschillende kosmische kwantumtoestanden weerspiegelen, die elk worden ontwikkeld door een beweging van zeven driehoeken van licht, schubben op de rug van de slang, zoals te zien is op de zijkant van de trap.

Het profetische Mayakalendersysteem bestaat uit negen opeenvolgend geactiveerde golven met toenemende frequenties, die elk een bepaalde kwantumtoestand weergeven, die overeenkomt met een specifiek niveau van een negen verdiepingen tellende piramide zoals die in Chichen-Itza.

Voor zover ik weet is dit het enige kalendersysteem van onze planeet dat niet gebaseerd is op de

beweging van fysieke astronomische objecten, maar op de evolutie van het onderliggende kwantumveld. Hier zal ik echter niet alle golven van dit systeem beschrijven, maar me beperken tot hoe de Zesde Golf – de zogenaamde Maya Lange Telling (Fig 2) – zich verhoudt tot de opkomst en  ondergang van menselijke beschavingen:

Fig 2.           De opkomst en ondergang van grote rijken in het Nabije Oosten/Europa

                        als functie van de Zesde Golf (Lange Telling).

Bij de beschouwing van Afb. 2 moet eerst worden opgemerkt dat de zeven pieken van de Lange Telling (die elk een periode van 394 jaar duren = 1 Baktun) overeenkomen met de zeven driehoeken van licht op de rug van de slang in Chichen-Itza (Afb. 1).

Deze golf is een van de negen manifestaties van de Gevederde Slang en geeft een voorbeeld hoe opkomst en ondergang van beschavingen op de lange termijn in de opeenvolging van de menselijke culturen plaatsvonden.

Wat we hieruit kunnen opmaken is dat de opkomst en ondergang van het grote rijk/de grote beschavingen, is dat de opkomst van de eerste beschaving op onze planeet zo’n 5100 jaar geleden, bijna perfect overeenkomt met de golfbeweging, die de Maya’s de Gevederde Slang noemden. Wanneer een nieuwe piek begint zal er een nieuwe beschaving ontstaan en kunnen we stap voor stap zien hoe deze pieken in de 7e dag tot de huidige wereldwijde beschaving hebben geleid. Wanneer een dal begint zal de beschaving daarentegen meestal afnemen of zelfs uiteenvallen. Bekende voorbeelden van dit laatste zijn de zogenaamde Bronstijdinstorting rond 1144 v.Chr. en de ineenstorting van het West-Romeinse Rijk (en het daarop volgende begin van de donkere tijden) rond 434 n.Chr.

In sommige gevallen zal de verschuiving van een dag naar een nacht in de Zesde Golf leiden tot het einde van een rijk, terwijl in andere gevallen – zoals bijvoorbeeld van de 5de dag naar de 5de nacht – een diepgaande transformatie van de beschaving plaats vond; Rome werd dan getransformeerd van een groot militair rijk naar het centrum van de christelijke kerk.

De oorsprong van deze golfbeweging van de geschiedenis is de verschuivende aard van de Gevederde Slang zoals die metaforisch wisselt tussen de heerschappij van Quetzalcoatl en zijn duistere tweeling broeder Tezcatlipoca, of als je wilt, tussen de Dagen en Nachten.

Zoals we kunnen zien is het concept van de Gevederde slang niet een of ander vaag filosofisch of religieus begrip, maar een mathematisch nauwkeurig gedefinieerde evolutiegolf.

Waarom wordt dit niet op scholen en universiteiten onderwezen?

 

Is deze golfbeweging iets dat zich alleen manifesteert in grote rijken in het Nabije Oosten en Europa of heeft het ook andere delen van de wereld beïnvloed?

Om dit te beantwoorden, toont figuur 3 aan dat (althans voor zover we redelijk betrouwbare data hebben) de effecten van de golfbeweging van de Gevederde Slang nog dramatischer waren op het Westelijk Halfrond.

(Dit beeld toont ook de verschuivende kosmische kwantumtoestanden in de pieken en de dalen die de verschuivende bewustzijnstoestanden in de mens creëren).

Opnieuw zien we dat aan het begin van de pieken op het Westelijk halfrond nieuwe beschavingen ontstaan, terwijl toen in 1223 n. Chr. een nacht begon alle grote inheemse beschavingen in Noord-Amerika schijnbaar zonder reden ineenstortten.

 

We kunnen dit verklaren, evenals het feit dat de slinger in de geschiedenis over het algemeen zwaait door de verschuiving naar een kwantumtoestand van de duisternis.

Na deze ondergang duurde het ongeveer 200 jaar (tot het midden van deze nacht) tot een nieuw rijk werd opgericht door de Azteken op het moment dat de golf zich opwaarts begon te bewegen. De Azteken zagen zichzelf vooral in een donkere tijd en vreesden daarom dat de Gevederde Slang zou terugkeren in de gedaante van Quetzalcoatl en licht zou brengen in een nieuwe en andere beschaving.

Deze verwachting zou een belangrijke rol spelen omdat het bijdroeg aan hun verovering door een ander rijk, n.l. dat van de Spanjaarden in 1521.

Afb. 3.   De opkomst en ondergang van verschillende beschavingen in Noord-Amerika tijdens het

                  latere deel van de Zesde Golf.

 

Wanneer we de ondergang van de meeste inheemse Noord-Amerikaanse beschavingen bezien als een nieuwe nacht die begon in 1223 n. Chr., moeten we opmerken dat de oude Maya’s nooit een aankomend einde van de wereld hebben geprojecteerd op een bepaalde kalender datum.

We weten dit omdat ze in hun inscripties verwijzen naar data van duizenden jaren in de toekomst. Dergelijke data staan o.a. op het zogenoemde Tortuguero monument nr 6, dat de verschuiving van 2011-2012 beschrijft als een tijd waarin de negen-niveau-entiteit (de negenstappen-schepping) in zijn volledige pracht zou verschijnen.

In overeenstemming hiermee is het belangrijk om in te zien dat de ineenstortingen van de inheemse Noord-Amerikaanse culturen kort na de verschuiving in 1223 n. Chr. niet betekende dat al hun inwoners zouden vergaan. Terwijl Chichen-Itza – en daarmee de postklassieke Maya-beschaving – tot een einde kwam, overleefden de nakomelingen van Chichen-Itza en zijn ze nu in de miljoenen. Maar om van daaruit te zeggen dat ze niet geloofden dat historische beschavingen zouden opstaan en vallen, zou evenzeer onwaar zijn.

Daarom was het juist de beschaving die ze in de Dag voor 1223 n. Chr. hadden gecreëerd die door dit “afstropen van de huid”  van de Gevederde slang, tot een einde kwam.

De hoge beschaving van de Maya’s die grote piramides en steden bouwden en een geavanceerde kalender wetenschap ontwikkelden, kwam tot een einde in deze tijd.

Het is opmerkelijk dat moderne historici er niet in geslaagd zijn om een consensus te bereiken over de precieze reden waarom beschavingen, zoals de postklassieke Maya’s of andere indiaanse volkeren (Fig. 3), tot een einde kwamen.

Dat de geesten van mensen over onze hele planeet fundamenteel onderworpen zouden zijn aan een diepgaande invloed van een kosmische kwantumgolf wordt niet eens in overweging genomen en de vele huidige alternatieve onderzoekers die geïnteresseerd zijn in oude beschavingen zullen daar ook niet toe overgaan.

In plaats daarvan zijn de oorzaken die zij noemen voor de ondergang van beschavingen tastbare fysieke oorzaken, zoals klimaatverandering, politieke omwentelingen, oorlogsvoering en/of pandemieën, of het geval van loodvergiftiging in Rome. Maar omdat verklaringen die op deze manier zijn genoemd zelden of nooit bevredigend lijken, is het onder historici gebruikelijk geworden om een combinatie van veel van dergelijke factoren te noemen.

Dit kan dan aan de ene kant waar zijn, maar wat ik voorstel als de oorsprong van deze combinatie van factoren was dat de verandering in de kosmische kwantumtoestand die leidde tot een verandering in de menselijke geest en in de manier dat de mensen de werkelijkheid waarnamen.

Als gevolg daarvan zou een beschaving die was gebouwd op de voorgaande geestesgesteldheid niet langer kunnen floreren.

De oude manier om met de werkelijkheid om te gaan, die gedurende lange tijd waren ontwikkeld, waren niet langer effectief en dus zou een beschaving het slachtoffer kunnen zijn geworden van verschillende conflicten; oorlogsvoering, natuurrampen of epidemieën.

Zeker, de verschuiving in de perceptie die een nieuwe kwantumtoestand met zich meebrengt, schept ook angst en onzekerheid over hoe een beschaving in een nieuwe kwantumtoestand te leiden en vooral omdat de inwoners zich ervan bewust waren dat deze nieuwe bewustzijnsstaat haar oorsprong had op een kosmisch en goddelijk niveau.

Deze verschuiving kan wantrouwen hebben gewekt in de voorheen heersende politieke en religieuze instellingen, een wantrouwen dat een beschaving nog kwetsbaarder maakt voor bijvoorbeeld militaire aanvallen of natuurrampen.

Op deze manier kan een negatieve spiraal ontstaan.

De ondergang van een beschaving is dus zelden een lineair proces met één enkele oorzaak.

Terugkomend op de tijdlijn in Fig. 3; na de NACHT van 1223-1617 n. Chr. begon het Britse Rijk in Europa op te komen als gevolg van een verschuiving in de kosmische kwantumtoestand en toen de pelgrims in 1620 in Massachusetts aankwamen, begon de opbouw van wat later de Verenigde Staten zou worden. Deze nieuwe dag bracht toen een nieuwe beschaving, een globaal tijdperk van westerse dominantie in de wereld (en overeenkomstige linkerhersenhelft) (zie Fig. 3)

Terwijl dit aanvankelijk werd aangedreven door de kolonisatie van de wereld door Britse en andere West-Europese mogendheden, werden de Verenigde Staten na de Tweede Wereldoorlog de overheersende stuwende kracht van deze mondiale beschaving en kregen ze de facto de status van een imperium.

Maar, en dit is de crux van de zaak, het lijkt ook duidelijk uit Fig. 2 en 3 dat de Gevederde Slang vanaf 2011 n. Chr. in een duistere tijd is binnen gegaan en dus kunnen we ons afvragen of ook onze door het Westen gedomineerde globale beschaving, nu tot een einde komt.

De huidige nationalistische en isolationistische tendensen in het Verenigd Koninkrijk (Brexit) en de VS (Trump) lijken er inderdaad op te wijzen dat dit het geval is en dat er nu een belangrijke mentale verschuiving plaatsvindt op een collectieve schaal.

We hebben nog meer redenen om te verwachten dat er zo’n neergang zal plaatsvinden, aangezien de mensen vandaag de dag over het geheel genomen totaal niet op de hoogte zijn van de oude visie op de schepping en de vernietiging die in het evolutieproces elkaar afwisselen en zichzelf misschien voor de gek houden om te geloven dat ze daarboven of daarbuiten staan.

Als gevolg van de verschuiving van de kwantumtoestand in 2011 zien we ook grote veranderingen in de denkpatronen van de mensen, niet alleen in de bovengenoemde verkiezingen van 2016 (Trump), maar ook in een enorme toename van samenzweringstheorieën.

De reden hiervoor is dat als je je niet bewust bent van de kwantumverschuivingen die de evolutie aandrijven, maar toch het gevoel hebt dat er iets is waar je geen controle over hebt (zoals een onzichtbare golf), dan zullen samenzweringstheorieën altijd een vruchtbare voedingsbodem hebben.

Natuurlijk kunnen sommige samenzweringstheorieën waar zijn, maar het moet ook worden erkend dat als de productie ervan een collectieve verslaving wordt, ze uiteindelijk zullen dienen om de instellingen waarop een beschaving is gebouwd uit te hollen en bij te dragen aan de ondergang ervan.

 

Als het gaat om het veranderen van collectieve denkpatronen moeten we ook opmerken dat de wetenschappelijke revolutie in Europa begon als gevolg van de zevende DAG in 1617 n. Chr.  (Galileo, Kepler, Descartes, Bacon) en nu deze piek ten einde is gekomen komen we een beetje in een postwetenschappelijke wereld terecht waar rationeel denken een minder grote rol lijkt te spelen. Hoewel deze verschuiving tot op zekere hoogte mensen in staat stelt om buiten de grenzen van een al te starre rationaliteit te gaan, heeft het zeker ook de grote opkomst van een pseudowetenschap bevorderd, zoals maar al te duidelijk is geweest als het gaat om de Maya-kalender.

Gezien deze verschillen tussen de gedachtepatronen die voor en na de verschuiving in 2011 n. Chr. zijn ontstaan, is er geen reden om verbaasd te zijn dat veel mensen niet meer weten wat of wie ze moeten geloven en dat er diepgewortelde conflicten tussen hen zijn ontstaan.

Wat onder de vorige kwantumtoestand waar leek, lijkt in de nieuwe misschien niet zo te zijn.

Er zijn andere indicatoren dat de Gevederde Slang nu “zijn huid heeft af gestroopt” om zijn aard te veranderen en we kunnen het ongekende gebruik van het woord “ongekend” goed overwegen.

De maatschappelijke en politieke gebeurtenissen zijn met andere woorden nu na de kwantumverschuiving in 2011 n.Chr. zo anders dan voorheen, dat veel van die verschuivingen inderdaad ongekend zijn. We kunnen ook de hypnotische kracht opmerken die bepaalde fenomenen zoals Brexit, Trump en vooral het Coronavirus hebben gehad, niet alleen in de getroffen landen maar ook over de hele wereld.

Hoe verschillend deze verschijnselen ook mogen lijken, wat ze gemeen hebben is dat ze de aandacht van het publiek in de respectieve landen volledig hebben gedomineerd, zozeer zelfs dat de nieuwsmedia nauwelijks over iets anders hebben bericht.

We kunnen dit begrijpen als we inzien dat ze allemaal een weerspiegeling zijn van de neergang van de Gevederde Slang.

De angst die op een bepaald niveau gepaard gaat met een verschuiving van een kwantumtoestand van dualiteit met licht (zie fig. 3) naar een toestand van duisternis (wat betekent dat men een niet in kaart gebrachte bestaansgrond betreedt, ook al zijn de meesten zich daar niet van bewust) maakt dat veel mensen de neergang van de Gevederde Slang vaak volgen, ondanks wat het rationele denken hen zou hebben aangezet om te doen.

Als metafoor hiervoor kunnen we denken aan de manier waarop slangen soms door angst hun prooi bemachtigen door een toestand van hypnose en verlamming in die prooi te weeg te brengen.

Een ander ding om op te merken is dat wanneer de Gevederde Slang verschuift van een piek naar een vallei, menselijke beschavingen (zoals ik in veel van mijn eerdere boeken heb aangegeven) typisch verschuiven van een creatieve voorwaartse beweging naar een toestand van rust of zelfs desintegratie en vernietiging.

Deze algemene regel lijkt heel goed van toepassing te zijn op onze huidige situatie waarin het Coronavirus in wezen de hele wereldwijde beschaving in een staat van rust of zelfs stilstand heeft gebracht.

Zowel de hypnose als de stilstand geven aan dat op het niveau van de 6e Golf de beweging van de Gevederde slang onze geest heeft verschoven naar de nieuwe kwantum-toestand (zie Fig 3) van een NACHT waarin we niet goed weten hoe we verder moeten.

Dit verklaart waarom zoveel mensen, en terecht geloof ik, het gevoel hebben dat er iets meer aan de hand is dan alleen een virus, vooral als je bedenkt hoe extreem de mate van quarantaine van gezonde mensen op wereldschaal is. (Meestal worden alleen zieke mensen in quarantaine geplaatst).

Op een dieper niveau echter brengt een kwantumverschuiving een einde aan de dominantie van de Westerse beschaving en het is deze nieuwe kwantumtoestand die de stilstand heeft veroorzaakt. Vandaar dat de ervaring van een betrekkelijke verstandelijke werkelijkheid, van een voorwaartse beschavingsbeweging die de mensen voor de verschuiving in 2011 gewend waren, is vervangen door een opeenvolging van natuurlijke en politieke catastrofes die ze niet herkennen vanuit de wereld waarin ze opgroeiden.

Het verschijnen van het coronavirus (en vooral de voorspelbare gevolgen op het sociale en economische stelsel) is dan niet iets wat toevallig uit de lucht komt vallen, maar het is een uitdrukking van de Donkere Tijd die we zijn binnengetreden. De relatie tussen de Donkere Tijd en pandemieën is niet eenvoudig, maar toch moet worden opgemerkt dat de grootste Pandemieën in de menselijke geschiedenis (in termen van verloren gegane levens), de pest van Justinianus (541 n.Chr.), de Zwarte Dood (1347 n.Chr.) en de epidemieën die een groot deel van de inheemse bevolking van Mexico in de 16e eeuw hebben gedood, plaats vonden in de “NACHT” uren.

De huidige Corona-virus epidemie is niet op de schaal van deze epidemieën, maar kan nog steeds worden gezien als een uitdrukking van de verandering in het kwantumveld.

Gezien de verandering in de relatie tussen Oost en West die deze verschuiving met zich meebrengt, is het echter niet verwonderlijk dat het Oosten veel effectiever op de viruspandemie heeft gereageerd dan het Westen of Europa.

Op de lange termijn is het kwantumveld dat op een planetaire schaal bepaalt in welke richting de evolutie van de planeet zal gaan.

Ik zal niet proberen om een gedetailleerd toekomstscenario te schetsen, want de statistieken van de reeds 26 miljoen werklozen in de VS spreken voor zich. De epidemiologen die ik vertrouw* wijken sterk af van die van de Amerikaanse regering en stellen dat de stillegging en de maatschappelijke afstandelijkheid een beetje lijken op een collectieve zelfmoord.

Dit lijkt inderdaad een waarschijnlijk gevolg van de wisseling van de Gevederde Slang (Fig. 2).

De moeilijkste tijd van deze kosmische omwisseling van een Dag in een Nacht, ligt dus waarschijnlijk voor ons, virus of geen virus.

In het beste geval kan een nieuwe wereld op basis van gelijkwaardigheid zich na 2031 n.Chr. stabiliseren, maar het zal een enorme inspanning van een groot deel van de mensheid vergen om het de komende jaren te redden.

 

Ik wil er echter op wijzen dat de eerste menselijke reacties op een neergang zoals die in 2011 begon, niet noodzakelijkerwijs van blijvende aard zijn.

Dus zelfs als de onmiddellijke reactie op de nieuwe Nacht in de Zesde Golf een stijging van het egoïsme, de macht en het geld van de miljardairs (de 1%) zou zijn geweest, kan dit in een iets langer perspectief zeer waarschijnlijk worden teruggedraaid, aangezien dit soort ongelijkheid niet langer wordt begunstigd door de kwantumtoestanden van de hogere golven.

Dit betekent dat het een belangrijk aspect van de weg voorwaarts is, dat deze ook op wereldschaal een richting moet hebben naar sociale en economische gelijkheid. (Een deel van de reden dat de media zich enkel en alleen op het virus richten is om de evolutie van het onderliggende kwantumveld te verbergen). Hoe gelijkwaardiger en hoe minder egoïstisch een beschaving is, hoe beter de overlevingskansen in enige vorm in de toekomst zijn. Maar zo’n ontwikkeling voor lief nemen en denken dat het vanzelf gaat, zou naïef zijn.

Ook al ben ik geen samenzweringstheoreticus, ik erken dat er onder de 1% allerlei spelers zijn die zich voorbereiden om van de nieuwe situatie te profiteren.

Dit is vooral het geval bij de leiders van de digitale bedrijven, die de grote winnaars zijn van de vernietiging van het fysieke sociale leven en alleen maar kunnen profiteren van het verlengen van de sociale afstand.

Sommige dingen die ik hier heb gezegd klinken misschien grimmig, maar we moeten ook begrijpen dat de ondergang van een beschaving ook betekent dat er ruimte wordt gemaakt voor een nieuwe beschaving.

In één belangrijk opzicht is onze situatie nu energetisch verschillend van de ondergang van de beschavingen die in Fig. 2 en 3 worden getoond en dit is omdat nieuwe kwantumstoestanden die door hogere golven worden gedragen aan die van de Zesde Golf zijn toegevoegd (die inherent dualistisch is en de dominantie van sommige mensen boven anderen begunstigt). [2]

De dualiteit van deze 6e golf is dus wat onrecht heeft veroorzaakt, onderdrukking en dominantie (inclusief racisme en seksisme) in onze wereld. De verschuiving naar de nieuwe kwantumtoestand in 2011 (zelfs als het de NACHT fase is) kan dus de omkering van deze fenomenen bevorderen, vooral als we in staat zijn om energiek naar hogere niveaus te klimmen.

De hogere kwantumtoestanden (Fig. 4) zijn dan die welke we moeten beklimmen om de topvan de negen-niveau-piramide te bereiken.

Het zijn: de Zevende Golf die de industriële revolutie creëerde, de Achtste Golf die de digitale revolutie creëerde en tenslotte de Negende Golf die in de mate dat mensen er resonantie mee ontwikkelen, de wereld in een staat van eenheidsbewustzijn zal brengen.

 

Fig 4.                  De verschillende kwantum toestanden van hogere en lagere werelden in het systeem van de Maya kalender en sommige manifestaties daarvan.

Misschien moeten we de huidige staat van rust koesteren als een kans om een beschaving te overwegen die erop gebaseerd is zo’n staat van eenheidsbewustzijn te bereiken  en ook om te overwegen wat er nodig is om er te komen.

Een dergelijke beschaving is volgens mij het beoogde eindresultaat van het kosmische plan en zelfs als er hier geen ruimte is om deze hogere golven in detail te beschrijven is er al eerder massief bewijs geleverd dat deze golven echt zijn en samen een richting naar boven vormen voor de mensheid.

We resoneren allemaal in verschillende mate met de golven in Fig 4, tenminste t/m de Achtste Golf, maar afhankelijk met welke golven we de sterkste resonantie hebben ontwikkeld zullen we verschillende soorten personen worden met verschillende gezichtspunten en manieren om ons met anderen in verbinding te stellen. Zelfs als veel mensen nu in de verleiding komen om de Zesde Golf naar beneden in het duister te volgen, zullen anderen proberen om resonantie te ontwikkelen met de hogere golven en de terugkeer naar een staat van eenheidsbewustzijn te voltooien.

 

Het bereiken van de hoogste kwantumtoestand van de Negende Golf, die er een is van liefde en eenheid, lijkt het beoogde doel van het scheppingsproces te zijn.

 

Het feit dat we nu allemaal tot op zekere hoogte resonantie hebben ontwikkeld met ten minste de acht onderste golven, betekent dat hun corresponderende kwantumtoestanden in principe voor ons toegankelijk zijn.

Verschillende individuele spirituele praktijken kunnen onze intenties dienen om ons te transformeren naar dit hogere bewustzijn.

We moeten echter erkennen dat de hoogste staat van bewustzijn, die van de Negende Golf, verder gaat dan het individuele belang en toch is het deze staat die we moeten bereiken om de collectieve genezing van de mensheid te bewerkstelligen.

In tegenstelling tot de lagere bewustzijnstoestanden heeft het afzonderlijke individu werkelijk geen belang bij het bereiken ervan en kan het dus alleen bereikt worden door een ego-loze intentie.

In zekere zin moet het direct toegankelijk zijn vanuit de kosmische bron en een klim door de onderste acht golven leidt je er niet automatisch naartoe.

En toch geloof ik dat dit de enige haalbare manier is om een nieuwe beschaving te creëren:

Om tenminste een belangrijke minderheid van de mensheid een staat van bewustzijn te laten bereiken van waaruit het geen dualiteit op zichzelf of op anderen projecteert.

We moeten proberen te beginnen vanaf een punt waar we de eenheid met de natuur en onze medemens kunnen ervaren tot aan het punt dat er een nieuwe wereld wordt gecreëerd.

Ik geloof dat deze nieuwe manier van kijken naar de Corona-viruspandemie vanuit het perspectief van de Maya-kalender een alternatief perspectief biedt van waaruit we kunnen begrijpen wat er nu gebeurt. Dit virus en vele andere fenomenen die we de afgelopen jaren zijn tegengekomen, maken deel uit van een veel groter kosmisch scenario dat wordt aangedreven door scheppingsgolven. Deze laatste vormen een onderliggend kwantumveld voor alles wat er gebeurt en die moeten we begrijpen als we de oorsprong van de fenomenen die zich in de fysieke wereld voordoen, willen doorgronden.

Dit betekent niet dat we op de een of andere manier gewoon de fysieke werkelijkheid kunnen negeren zoals die zich bijvoorbeeld manifesteert door middel van een viruspandemie, of om een positiever voorbeeld te nemen, de vriendelijkheidspandemie die veel mensen nu tegelijkertijd ervaren.

Onze fysieke situatie moet op een fysiek niveau worden aangepakt. Maar de macrokosmische kwantumtheorie biedt ons wel een solide basis om veel van de fysieke fenomenen die in de loop van de kosmische evolutie zijn verschenen te begrijpen. Zij kan een leidraad zijn voor de toekomst. Ik moedig de lezer aan om deze theorie te bestuderen en om te doen wat mogelijk is om zelf metaforisch te klimmen naar de top van de negen verdiepingen tellende piramide als onderdeel van een collectieve intentie voor de evolutie van de mensheid.

 

 

Vert. Phil den Ouden                                                             **************

 

[1] Kosmische kwantumveld: de negen scheppende energie golven die zich nu allenmaal manifesteren

[2] de 7e, 8e en 9e golven met hun dagen en nachten – opm. van de vertaler

One thought on “Het Corona Virus en de Mayakalender Een alternatief perspectief op onze huidige situatie

  1. I really enjoyed reading this article. It was a very soulful experience absorbing the metaphysical explanations for the current “pandemic” scenario our world is experiencing and to which nobody can really avoid. It’s very fascinating to consider a wider and more panoramic cosmic interpretation for the underlying causes of the corona virus especially since its appearance may coincide with the night phases of the Mayan Calendar signifying a downfall/collapse of civilization. A little eerie too I might add.

    I have a few questions for you. First, do you personally believe that any of the current conspiracy theories dominating social media right now carry any truth or hold any water? Wouldn’t it be plausible that the shifting cosmic waves creating the physical changes in our world require resonance with certain actors (people) and therefore may require them to act in nefarious ways or manipulate masses of people in order for the cosmic plans to manifest?

    Also, in order for us to find resonance with the 9th wave which sounds like is the wave of cosmic evolution which may lead to a utopian civilization, what kinds of measures could we take as individuals and groups which would help facilitate this?

    thanks and God Bless you for your work!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *