Corona Viruset och Mayakalendern – Ett alternativt perspektiv på vår nuvarande situation

Vad händer i världen idag? Ett pandemivirus har dödat ett antal människor och därför har de flesta länder stängt ner många aktiviteter som anses vara en del av det normala livet. Det är dock inte mycket som tyder på att denna pandemi i sig är mycket mer skadlig än en säsongsinfluensa, vilket inte hindrar att en ekonomisk nedgång av en mycket stor omfattning syns på horisonten och vi har alltså inte någon anledning att förvänta en återgång till det som ansetts normalt. Få verkar dock ha ställt frågan om de underliggande skälen till denna kris vilket rimligtvis är viktigt att förstå när det gäller hur vi skall förhålla oss till den. Vilka är med andra ord de förändringar i det kosmiska kvantfältet som har gett upphov till denna kris? Om vi skall hitta någon väg framåt så tror jag att vi måste förstå vad det är som händer.

Såvitt jag vet är det enda sättet att förstå hur det kosmiska kvantfältet utvecklas att studera Mayas kalendersystem. Detta system är väsentligen sammansatt av nio skapelsesvågor vars interferensmönster skapar ett kosmiskt kvantfält. Medan många kulturer i forntiden såg verkligheten som kvantiserad och flerdimensionell, var Maya-folket det enda som utvecklade dessa insikter matematiskt och som genom sina så kallade kalendrar sökte urskilja den storskaliga kosmiska planen. Denna värdefulla kunskap om hur livet på jorden utvecklas har dock nästan helt gått förlorad och det är inte många som omedelbart vet vad jag pratar om. Jag hävdar dock att detta kalendersystem är mycket relevant för dem som vill förstå vår nuvarande situation inklusive den nuvarande pandemin. Därför kommer jag i denna artikel att presentera en grundläggande översikt av makrokosmisk kvantteori för att belysa den nuvarande krisen. Denna teori har utvecklats särskilt i mina två senaste böcker: The Nine Waves of Creation and the Quantum Science of Psychedelics, men har också förberetts i flera tidigare böcker.

Centrala begrepp i Mayakosmologin är Livets Träd och den Befjädrade Ormen och jag ska bara diskutera det senare här. Även om praktiskt taget alla forntida kulturer inkluderade varianter av dessa begrepp i sina kosmologier, kan det som Maya-folket utvecklade kring dem i dag ses som en evolutionens kvantvetenskap och inte bara som en spekulativ filosofi. Ormen erkändes emellertid som en gudomlig skapargud, inte bara bland Maya och andra forntida folk i Mexiko, utan också i form av regnbågsormen hos de australiensiska aboriginerna, som den stora Anacondan hos folken i Amazonas, som den Kosmiska Ormen i det forntida Egypten och andra kulturer i Främre Orienten och än i dag som drakar hos kineserna och många andra människor över hela världen. Den judiskt-kristna traditionen framstår i detta perspektiv som den enda som demoniserade Ormen, och vi har skäl att fråga oss om detta undertryckande är vad som har hindrat det moderna västerländska samhället från att förstå vad som nu händer. Kanske finns det en djupare anledning till att påskfirandet i år i stort sett blev inställt.

Många människor i dag ser antagligen på de gamla föreställningarna om drakar och ormar som fantasier, men ska vi verkligen tro att det inte finns någon verklighet bakom en föreställning som spelat en sådan central skapande roll i mytologier från hela världen? Jag behöver nog dock tillägga här att jag inte tror att det finns några fysiska ormar eller drakar som flyger omkring på himlen, vilket dock inte betyder att jag tror att vi bara kan avfärda en så vida spridd forntida tro på en Skaparorm. Vi bör inse att om någon i forntiden ville skapa en metafor för en osynlig sinusvåg, så skulle en orm vara det mest naturliga valet och jag tror att det är så som vi bäst kan förklara dem.

Den Befjädrade Ormen skulle då i moderna termer vara en symbol för de osynliga vågor som driver det kvantfält som ligger under och bestämmer utvecklingen av verklighet. Aztekerna och Toltekerna kallade den Befjädrade Ormen för Quetzalcoatl, civilisationens skapare, som också ibland ömsar skinn och förvandlads till sin mörka tvilling Tezcatlipoca. En sådan kvantvågtransformation – mytologiserad som ett skifte från Quetzalcoatl till Tezcatlipoca – innebar en civilisations fall, inklusive förlusten av mycket av dess invånares kreativitet. Vi vet från Maya-källor att de såg på nedgången för deras mest spektakulära postklassiska stad, Chichen-Itza, som en följd av att den Befjädrade Ormen hade övergivit den och flyttat till Mayapan. Som vi kan förstå från det faktum att centrala tempel i både Chichen-Itza och Teotihuacan var tillägna den Befjädrade Ormen (kallad Kukulcan av Maya) så var det inte någon gudom av perifer betydelse. Även världens största pyramid i volym räknat – den i Cholula – var helgad till denna.

Men har en sådan sinusvåg en verklig existens (vilket skulle innebära att pendeln alltid svänger i historien) eller var detta bara en vidskeplig fantasi som forntida människor som inte visste bättre hittade på? Jag vill hävda att den är högst verklig och att de forntida indianfolken hade rätt i sin tro att det finns en vågrörelse som har en sådan makt över de mänskliga sinnena att den kan orsaka både uppkomst och fall för deras civilisationer. Om vi ​​antar att det är samma våg som människor över hela världen med vissa variationer dyrkade i form av ormar och drakar, kan vi också undra vad det kan ha för betydelse att denna föreställning inte har införlivats i den moderna världsbilden. Om till exempel, den Befjädrade Ormen var namnet på en kraftfull vågrörelse som bestämde både mänskliga civilisationers uppgång och fall, så är ju konsekvensen av detta att människans sinne och dess kreativitet skulle ha sitt ursprung i kosmiska kvantvågor och inte uteslutande i våra hjärnor (något som för övrigt går tvärtemot den etablerade föreställningen inom psykologi, biologi och medicin). Detta i sin tur skulle ge en helt annan bild av vilka vi som människor är och förklara varför våra medvetanden kan utvecklas. Medvetandet uppstår med andra ord som ett resultat av interaktioner mellan kosmiska vågor med olika frekvenser och den mänskliga hjärnan. Olika medvetandetillstånd skulle produceras genom sådana interaktioner med olika sådana frekvenser som dessa vågor har och vi skulle definitionsmässigt vara kosmiska varelser.

Naturligtvis skulle denna forntida syn på kraftfulla vågor som skapar både vår uppfattning och vårt återskapande av verkligheten utgöra ett hot mot det moderna mänskliga egot som tror sig självt om att ha kontroll över alla dess tankar och de skeenden det deltar i. Men antag att det faktiskt är sant att det mänskliga sinnet laddas ner från kosmiska kvantvågor som skapar skiften vid specifika tidpunkter? Om detta kan verifieras genom empiriska bevis skulle det vara en upptäckt av fundamental och dramatisk betydelse. Det kan till exempel förklara varför forntida mytologier och byggnadsverk från olika delar av världen har så många likheter; dessa skulle då helt enkelt vara reflektioner av det faktum att kulturer, även om geografiskt separerade sådana, skulle se världen utifrån ett speciellt kvanttillstånd och sedan återskapa detta på ett fysiskt eller symboliskt plan. För att ta se om detta synsätt kan vara verkligt, måste vi konsultera det kalendersystem som Maya använde för att kartlägga rörelserna för den Befjädrade Ormen och se hur dessa matchar det vi vet från historien om mänskliga civilisationer.

  Fig 1. Den Befjädrade Ormens Pyramid i Chichen-Itza, Mexiko. Pyramiden är byggd i nio nivåer som återspeglar olika kosmiska kvanttillstånd, som vart och ett utvecklas av en rörelse av sju ljus trianglar, fjäll på ormens rygg på sidan av trappan.

Det profetiska Maya-kalendersystemet består av nio sekventiellt aktiverade vågor med ökande frekvenser, som var och en är bärare av ett visst kvanttillstånd, symboliserat av en specifik nivå av pyramiden i Chichen-Itza. Såvitt jag vet är detta det enda kalendersystem på jorden som inte är baserat på fysiska astronomiska objekts rörelser, utan istället på utvecklingen av det underliggande kvantfältet. Här kommer jag emellertid inte att beskriva alla detta systems vågor utan begränsa mig till hur Sjätte Vågen – Mayas så kallade Långa Räkning (Fig 2) – är relaterad till de mänskliga civilisationernas uppgång och fall:

Fig 2. De stora imperiernas i Främre Orienten/Europa uppkomst och fall som en funktion av den Sjätte Vågen (Långa Räkningen).

När man betraktar fig 2 bör man lägga märke till att de sju topparna i den Långa Räkningen (var och en motsvarar en tidsperiod kallad baktun om 394 år) är identiska med de sju ljustrianglarna på ryggen av ormen i Chichen-Itza (Fig 1). Denna våg är en av de nio manifestationerna av den Befjädrade Ormen och exemplifierar hur den utspelar sig i mänsklighetens långsiktiga historia. Vad vi kan förstå av detta är att framväxten och nedgången av stora imperier/civilisationer på vår planet alltifrån civilisationernas första uppkomst för cirka 5100 år sedan nästan perfekt speglar den vågrörelse som Maya kallade för den Befjädrade Ormen. Vid inledningen av en ny topp kommer nya civilisationer att uppstå och steg för steg kan vi se hur dessa toppar leder fram till den nuvarande globala civilisationen på sjunde dagen. Å andra sidan, när en dalgång i vågen inleds kommer civilisationen typiskt att försvagas eller till och med gå under. Välkända exempel på det senare är den så kallade bronsålderskollapsen omkring 1144 f.kr och det västromerska imperiets kollaps (och därmed också början på de mörka århundrandena) omkring 434 e.Kr. I vissa fall kommer övergången från en dag till en natt i denna Sjätte Vågen att leda till ett imperiums undergång, medan i andra – som till exempel från den 5:e dagen till den 5: e natten – kommer civilisationen att genomgå en djup transformation: Rom omvandlades då från ett stort militärt imperium till den kristna kyrkans centrum. Ursprunget till denna vågrörelse i historien är alltså den Befjädrade Ormens skiftande natur som metaforiskt växlar mellan Quetzalcoatl och dess mörka tvilling Tezcatlipoca, eller om man så vill mellan dagar och nätter. Som vi kan se är den Befjädrade Ormen inte ett vagt filosofiskt eller religiöst begrepp, utan en matematiskt exakt definierad utvecklingsvåg.

Är denna vågrörelse något som bara manifesterades i de stora imperierna i Främre Orienten och Europa eller påverkade den också andra delar av världen? För att besvara detta kan vi se i figur 3 att (åtminstone så långt vi har rimligt säkra datum) effekterna av den Befjädrade Ormens vågrörelse var ännu mer dramatiska på västra halvklotet. (Denna figur visar också de skiftande kosmiska kvanttillstånden i topparna och dalarna och skapar människornas skiftande medvetenhetstillstånd.) Också här ser vi att i början av topparna dyker nya civilisationer upp också på det västra halvklotet när en natt började 1223 e.Kr., eftersom alla större indiancivilisationer i Nordamerika då kollapsade utan synbar anledning. Vi kan förklara detta (liksom det faktum att pendeln i allmänhet svänger i historien) med det kvantskifte till mörker som då skedde på en kosmisk nivå. Efter dessa kulturers nedgång tog det ungefär 200 år (tills mitt i natten) innan det var dags för aztekerna att upprätta ett nytt imperium när vågen började röra sig uppåt. Aztekerna såg det som att de själva levde i en mörk tid och fruktade den tid då den Befjädrade Ormen skulle återvända i Quetzalcoatls skepnad och ge ljus till en ny civilisation. Denna föreställning skulle spela komma att spela en viktig roll eftersom den bidrog till att de kom att erövras av det spanska imperiet 1521.

Fig 3. Uppkomsten och nedgången av olika civilisationer i Nordamerika under den senare delen av sjätte vågen.

När vi betraktar de nordamerikanska civilisationernas fall vid början av en ny natt 1223 e.Kr., bör vi notera att det forntida Mayafolket aldrig projicerade ett slut på världen vid något speciellt kalenderdatum. Detta vet vi eftersom de i deras inskrifter hänvisade till datum tusentals år in i framtiden. Dessa datum inkluderar de på det så kallade Tortuguero-monumentet nr 6, som beskrev förändringen 2011–2012 som den tidpunkt då nionivåverkligheten (summan av alla kvanttillstånden) skulle dyka upp med alla regalia. I överensstämmelse med detta är det viktigt att se att de nordamerikanska indiankulturernas kollaps kort efter skiftet 1223 e.Kr. inte innebar att alla deras invånare kom att dö. Så även om Chichen-Itza – och med detta den post-klassiska maya-civilisationen – gick under, så överlevde dess invånare och deras efterkommande uppgår idag till många miljoner. Men det betyder ju inte att Mayas vetenskapsmän förnekade att historiska civilisationer genomgick både uppgångar och fall. Det var därför som just de civilisationer som hade uppstått under dagen före 1223 e.Kr. gick under när den Befjädrade Ormen ömsade skinn. Mayas högkultur, vilken byggde stora pyramider och städer och utvecklade en avancerad kalendarisk vetenskap kom vid denna tid till sitt slut.

Det är intressant att notera att moderna historiker inte har kunnat uppnå enighet om exakt varför civilisationer, som den postklassiska Maya eller de som skapats av andra indianfolk i fig 3, gick under. Att över hela vår planet människors sinnen på ett djupgående sätt skulle stå under inflytande av en kosmisk kvantvåg tas inte ens under övervägande och det finns knappast heller något intresse för detta bland de många alternativa forskare som nu intresserar sig för forntida civilisationer. De orsaker som föreslås för civilisationernas nedgång eller kollaps är alltid påtagliga fysiska sådana som till exempel klimatförändringar, politiska omvälvningar, krigföring och/eller pandemier, eller i Roms fall blyförgiftning. Men eftersom förklaringar som genereras på detta sätt sällan är tillfredsställande har det bland historiker blivit vanligt att föreslå en kombination av många sådana faktorer bakom en civilisations sönderfall. Jag tror att detta synsätt kan vara riktigt, men föreslår att ursprunget till denna kombination av faktorer är att förändringar i det kosmiska kvanttillståndet ledde till en förändring i det mänskliga sinnet och följaktligen också hur människor uppfattade verkligheten. En civilisation som hade byggts på tidigare tankesätt skulle därför inte längre kunna blomstra. Tidigare sätt att hantera verkligheten hade utvecklats under lång tid men var inte längre effektiva efter kvantskiftet och civilisationen i fråga föll därför offer för flera sorters attacker; krigföring, naturkatastrofer eller epidemier. Ett förändrat kvanttillstånd skapar också rädsla och osäkerhet över hur man ska styra en civilisation och då särskilt som dess invånare var medvetna om att detta tillstånd hade sitt ursprung på en kosmisk och gudomlig nivå. Skiftet kan ha skapat misstro i de politiska och religiösa institutioner som tidigare varit styrande, en misstro som gjort civilisationen ännu mer sårbar till exempel för militära attacker eller naturkatastrofer. På detta sätt skapas ofta en negativ spiral. En civilisations undergång är därför sällan linjär och har inte bara en enda orsak.

Om vi så återgår till tidslinjen i fig 3 så började efter natten 1223-1617 e.Kr., det brittiska imperiet att stiga upp i Europa till följd av ett kosmiskt kvantskifte och när pilgrimerna anlände till Massachusetts 1620 började det som senare skulle bli USA att byggas upp. Denna nya dag åstadkom således en ny civilisation, en global era av västerländsk (och vänsterhjärnhalve-, se fig 3) dominans i världen. Medan dennas uppkomst ursprungligen drevs av England och andra västeuropeiska kolonialmakter, blev USA efter andra världskriget den dominerande drivkraften för denna globala civilisation, som då de facto uppnådde status som imperium.

Men, och detta är kruxet, det är också tydligt från figurerna 2 och 3 att den Befjädrade Ormen från och med år 2011e.kr gick in i en mörk tid och vi har skäl att fråga oss om också denna globala västerländska civilisation nu kommer att komma till ett slut. De nuvarande nationalistiska och isolationistiska tendenser i Storbritannien (Brexit) och USA (Trump) tyder verkligen på att en nedgång för dessa länder och att en kollektiv mental förändring är på gång i stor skala. Vi har ännu större skäl att förvänta oss att en sådan nedgång för den västerländska civilisationen ska ske eftersom människor idag inte är medvetna av de omväxlande processer av uppgång och fall som är inneboende i den forntida synen på skapelsen, och många tror antagligen att de och vi står över dessa skiften.

Som ett resultat av förändringen i det kosmiska kvanttillståndet 2011 ser vi också stora förändringar i tankemönstren hos människorna. Dessa manifesterades inte bara i Brexit/Trump-valen 2016, utan också i den enorma ökning av konspirationsteorier som vi nu översvämmas av. Anledningen till denna ökning är att om man inte är medveten om de kvantskiften som driver evolutionen, men ändå känner att det finns något utom din kontroll som driver utvecklingen, så kommer konspirationsteorier alltid att ha en bördig mark för att fylla igen hålet i din kunskap. Det händer naturligtvis att konspirationsteorier är sanna, men vad som hänt nu är att sådana teorier har blivit något som människor nästan automatiskt tar till för att förklara skeendet. Man bör vara medveten om att om produktionen av konspirationsteorier blir dominerande så eroderar de de institutioner som en civilisation bygger på och bidra till dess undergång.

När det gäller förändrade kollektiva tankemönster bör vi också informera om att det var som ett resultat av den sjunde dagen 1617 e.Kr. som den vetenskapliga revolutionen började i Europa (Galileo, Kepler, Descartes, Bacon) och ett ideal att tänka rationellt uppstod. Vi har nu passerat denna topp och befinner oss följaktligen i en postvetenskaplig värld där sådant tänkande spelar en allt mindre roll. Även om det positiva är att denna förändring till viss del kan tillåta människor att gå utöver gränserna för en alltför strikt rationalitet, innebär det också stora risker, i synnerhet för en civilisation som byggt på en sådan rationalitet. Säkert är att detta skifte också främjat uppkomsten av mycket pseudovetenskap, och den beträffande Mayakalendern har inte varit något undantag. Med tanke på dessa skillnader i tankemönstren som producerats före och efter skiftet 2011 CE ska man inte förvånas över att många människor inte längre vet vad eller vem de ska tro och att därför också djupa politiska konflikter har uppstått. Det som framstod som sant under det föregående kvanttillståndet kanske inte längre verkar så sant.

Det finns andra indikatorer på den Befjädrade Ormen nu har “ömsat skinnet” och förändrat sin natur. Vi kan till exempel tänka på den exempellösa (eng unprecedented) användningen av ordet “exempellös.” Det sociala och politiska händelseförloppet är med andra ord nu efter kvantskiftet 2011 CE så annorlunda hur de var före detta att mycket av det verkligen framstår som exempellöst. Vi kan också lägga märke till den starkt hypnotiska kraft som vissa fenomen som Brexit, Trump och särskilt Corona-viruset har inte bara i de drabbade länderna utan över hela världen. Så även om dessa fenomen kan tyckas mycket olika, vad de har gemensamt är att de helt har dominerat allmänhetens uppmärksamhet i respektive länder, till den grad att nyhetsmedierna knappast har bevakat något annat. Vi kan förstå detta om vi inser att dessa fenomen alla återspeglar den Befjädrade Ormens transformation till sitt Tezcatlipoca-tillstånd. Även om rädslan förknippad med detta är omedveten så är den inte mindre stark den är förknippad med ett skifte från ett kvanttillstånd med dualitet med ljus (se fig 3) till ett av mörker. (Detta innebär att grunden ƒör ens existens och syn på verkligheten skiftar) och många människor följer med den Befjädrade Ormens nedgång även mot deras bättre vetande. En metafor vi kan använda för detta för detta är hur ormar ibland så till den grad kan skapa rädsla i sina byten att dessa hypnotiseras till ett förlamningstillstånd.

En annan sak att notera är att när den Befjädrade Ormen (dvs kvantvågen) skiftar från en topp till en dal så skiftar de mänskliga civilisationerna (vilket jag har påpekat i många av mina tidigare böcker) från att domineras av en kreativ framåtrörelse till ett vilotillstånd eller till och med förstörelse. Denna allmänna regel verkar vara mycket tillämpbar på vår nuvarande situation där de beslut man har fattat kring Corona-viruset har tvingat hela den globala civilisationen till vila eller till och med ett fullständigt stillastående. Både den hypnotiska effekten och stillaståendet pekar på att den Befjädrade Ormens rörelse på den 6: e vågens nivå har skiftat våra tankar till ett nattens kvanttillstånd (se fig 3) från vilket vi inte längre riktigt vet hur vi ska röra framåt. Detta förklarar varför så många människor, och detta med rätta tror jag, känner att det är något mer som håller på att hända i världen än bara att en virusepidemi har uppkommit. Även om detta liksom så många andra riskfaktorer i livet kan orsaka individuella tragedier är dessa knappast av en omfattning att de motiverar den extrema åtgärden att placera friska människor i karantän i global skala. (I Sverige med tio miljoner invånare dör till exempel cirka 100,000 människor av olika anledningar varje år och mindre än tre tusen människor har hittills diagnostiserats med Corona-virus. Det skall dock sägas att enligt min uppfattning har Sverige följt en mycket mer människovänlig strategi än de flesta länder som har präglats av fanatism). Det är med andra ord något annat som pågår och jag föreslår att detta har orsakats av ett skifte i det underliggande kosmiska kvantfältet. Den relativt rationella verklighet med upplevelsen av en framåtriktad rörelse för civilisationen som människor vant sig vid före skiftet 2011 har ersatts av en värld som de inte känner igen från den tid de växte upp i.

Coronavirusets uppträdande (och ännu mer de förutsägbara katastrofala sociala och ekonomiska konsekvenserna av svaret på detta) är då inte något som bara uppstod ur det blå vid en godtycklig tidpunkt, utan är ett uttryck för den mörka tidsålder vi nu gått in i på den Sjätte Nivån. Jag vill inte påstå att förhållandet mellan mörka tidsåldrar och pandemier är ett enkelt och genomgående orsakssamband, men det bör ändå noteras att de största pandemierna (i termer av förlorade liv) i mänskligheten kända historia; den Justinianska Pesten (541 CE), Digerdöden (1347 e.Kr. ) och de epidemierna som dödade många av indianfolk i Mexiko och Peru under 1500-talet ägde rum i dalgångar på vågen. Den nuvarande epidemin från Corona-viruset är inte alls jämförlig dessa, men den kan ändå som diskuterats ovan ses som ett uttryck för skiftet till en natt i kvantfältet. Med tanke på förändringen i förhållandet mellan öst och väst (till östs förmån) som detta skifte innebär är det dock inte förvånande att man i Asien har svarat mycket mer effektivt på det pandemiska viruset än i väst eller i Europa. På sikt är det kvantfältet i planetär skala som bestämmer i vilken riktning planetens utveckling kommer att gå.

30 miljoner människor har redan anmält sig som arbetslösa i USA och det är knappast meningsfullt att försöka framlägga ett detaljerat framtidsscenario. De epidemiologer som jag har tilltro till* hävdar att nedstängningen av hela länder och den åtföljande sociala distanseringen kan liknas vid ett kollektivt självmord. Den svåraste tiden som skapas av denna kosmiska förändring ligger alltså troligen framför oss, vare sig ett virus är inblandat eller inte. Med mitt synsätt är det med andra ord inte viruset som skapar nedgången utan nedgången som skapar viruset (eller åtminstone den så kallade infodemin och reaktionerna på viruset). Diskussioner förekommer om att ställa in Tokyo-olympiaden som redan flyttats till 2021, och bara detta antyder att vi har att göra med ett långsiktigt fenomen.

Jag tror att en ny värld baserad på jämlikhet skulle kunna stabiliseras efter 2031 e.Kr., men detta kommer att kräva en enorm ansträngning från åtminstone en del av mänskligheten under de kommande åren. Något jag vill påpeka är dock att de första mänskliga reaktionerna på en nedgång (liksom den som började 2011) inte nödvändigtvis är de som får varaktig effekt. Även om den omedelbara reaktionen på den nya natten i den Sjätte Vågen kan ha varit en ökning av miljardärernas egoism, makt och pengar, i ett lite längre perspektiv är det mycket troligt att detta kan komma att vändas eftersom denna ojämlikhet inte längre kommer att få stöd i kvanttillstånden i de högre vågorna. Detta betyder att en viktig aspekt av vägen framåt är att den måste ha en riktning mot social och ekonomisk jämlikhet också i en global skala. (En del av anledningen till att media ensidigt fokuserar på viruset är att dölja utvecklingen av det underliggande kvantfältet). Ju mer jämlik och ju mindre ego-baserad en civilisation är, desto bättre kommer dess chanser att överleva i någon form in i framtiden att vara. Men att ta en sådan förändring för given vore naivt. Även om jag inte är en konspirationsteoretiker finns det många slags aktörer som förbereder sig för att dra fördel av den nya situationen. Detta gäller inte minst de digitala megaföretagen, som är de som vinner mest på förstörelsen av det fysiska sociala livet och har allt att vinna på att förlänga den sociala distansen.

Mycket av detta kan låta dystert, men vi bör också se att den västerländska civilisationens undergång också innebär att utrymme skapas för en ny typ av civilisation att uppstå. Det är bara naturligt att Gaia slår tillbaka när en ständigt växande befolkning i världen hela tiden i ökande utsträckning förstör natur, klimat och varandra. (Jag tror inte att jorden är en medveten varelse, men den är definitivt ett levande system som kan liknas vid en organism). De flesta människor inser att om jorden skall kunna överleva med en del av mänskligheten så måste utvecklingen komma till ett stopp och det är det som har hänt nu. Vi borde för länge sedan ha försökt att bromsa in men tvingas göra det nu i stället.

I ett betydelsefullt hänseende skiljer sig dock vår situation nu från nedgången för civilisationer som visades i figurerna 2 och 3. Detta är att nya kvanttillstånd som bärs av högre vågor har lagts till sjätte vågens (som i sig är dualistisk och gynnar dominans av vissa människor över andra). Dualiteten i denna våg är det som skapade orättvisa, förtryck och dominans (inklusive rasism och sexism) i vår värld. Övergången till det nya kvanttillståndet 2011 (även om det är mörkt) kan därför stödja vändningen av dessa fenomen, särskilt om vi kan klättra till högre nivåer. De högre kvanttillstånden (fig 4) är de vi behöver klättra för att nå toppnivån på nio-nivåspyramiden. De är: den Sjunde Vågen som skapade den industriella revolutionen, den Åttonde Vågen som skapade den digitala revolutionen och slutligen den Nionde Vågen som i den utsträckning människor utvecklar resonans med den kommer att föra världen till ett tillstånd av enhetsmedvetande. Kanske borde vi därför se det nuvarande vilotillståndet som en möjlighet att fundera över hur en civilisation baserad på ett sådant tillstånd av enhetsmedvetande borde se ut och vad som krävs för att komma dit. En sådan civilisation tror jag är det avsedda slutresultatet för den kosmiska planen och även om det inte finns utrymme för att här beskriva dessa högre vågor i detalj har massiva bevis presenterats i mina böcker att dessa vågor är verkliga och pekar ut en riktning för mänskligheten som går uppåt.

Fig 4. De olika kvanttillstånden för de högre vågorna i mayakalendersystemet och några av dessas manifestationer.

Vi befinner oss alla, men i olika grad i resonans med vågorna i fig 4, åtminstone upp till åttonde vågen. Beroende på vilka vågor vi har utvecklat den starkaste resonansen med kommer vi att bli olika sorters människor med varierande synsätt och sätt att relatera till andra. Även om många människor nu kan frestas med att följa den Sjätte Vågen ner i mörkret, kommer andra att i stället försöka utveckla resonans med de högre vågorna och fullborda återvändandet till ett tillstånd av enhetsmedvetande. Att uppnå den nionde vågens högsta kvanttillstånd, som för med sig kärlek och enhet, är det avsedda målet för skapelseprocessen och i ett sådant medvetandetillstånd kan vi skapa balans med både människor och natur.

Det faktum att vi nu till viss del har utvecklat resonans med minst åtta lägre vågor innebär att dessa i princip är tillgängliga för oss. Vissa individuella andliga vägar (som till exempel Yoga, meditation, Växtmedicin etc) kan hjälpa oss att klättra till den Åttonde Vågen. Jag tror dock att det högsta medvetenhetstillståndet, det som skapas av den Nionde Vågen, går utöver vad vi kan nå med individuella vägar och om vi skall kunna uppnå en kollektiv läkning av mänskligheten så måste vi uppnå detta kvanttillstånd. Till skillnad från de lägre medvetenhetstillstånden kan det bara nås med en ego-befriad intention. Det måste nås direkt från den kosmiska källan och en klättring genom de nedre åtta vågorna leder inte automatiskt till den nionde. Och ändå tror jag att det är det enda hållbara sättet att skapa en ny civilisation.

Jag tror att det här sättet att se på Corona-viruspandemin utifrån Mayakalenderns perspektiv utgör ett alternativ från vilket vi kan förstå vad som händer nu. Detta virus, liksom många andra fenomen som vi har stött på under de senaste åren, är en del av ett mycket större kosmiskt scenario som drivs av skapelsesvågor.  Makrokosmisk kvantteori löser i sig inte några av de utmaningar som den fysiska verkligheten består oss med, men den ger en solid grund för att förstå många av de fysiska fenomen som har uppstått under den kosmiska utvecklingen och kan ge vägledning för framtiden. Jag rekommenderar läsaren att studera denna teori såväl som att praktisera vad som är möjligt för att metaforiskt klättra upp till toppen av de nio nivåerna för att förverkliga skapelsens syfte.

 

*

https: //www.youtube.com/watch? v = hvEMNwJ23IA

https://www.youtube.com/results?search_query=Knut+Wittkowsky+episode+2

3 thoughts on “Corona Viruset och Mayakalendern – Ett alternativt perspektiv på vår nuvarande situation

 1. Tack Calle för din kunskapsspridande artikel! Jag har ju under många år nu följt vågornas växlande flöde och känner av dess förändringar.
  För mig känns det helt naturligt och självklart att vi, alla levande varelser, har tillgång till den nionde vågens kraft och därmed har möjlighet att fullt medvetna forma vår värld i ljusare toner av gemenskap och lugn glädje, trots att den sjätte vågens frekvens nu raserar gamla strukturer.
  Hälsar
  Gunbritt Mukti Mars

 2. Hej Calle!
  Blir såå glad att läsa din artikel, tack! Och det var bara nån dag innan den dök i mitt fb flöde, som jag i samtal hade refererat till Maya kalendern och dig. Lärde mig såå mycket från dina föredrag och böcker åren innan 2012 och nu, med anledning av vad vi går igenom, blir det helt
  relevant.
  Jag undrar om du kan tänka dig bli intervjuad av Mikael Oddane på WakeupGlobe? Han har en bra youtube kanal, och är en mycket ödmjuk sympatisk man, som gör ett stort och värdefullt arbete med att få ut viktig info till människor idag.
  Svar till honom på hans kanal eller till mig här.
  Jag hette Hedberg tidigare och lyssnade på dig många ggr och har dina böcker fram till 2012.

 3. 3015 BCE til 2011 CE .Hva om man deler natt og dag impulsene i svingnings systemet på 20 og at vi får et nytt svingnings impuls system fra dag 1 til natt 7 som går 20 ganger så fort i det øverste kammeret på pyramiden i Chichen-Itza ,bare med andre typer hendelser der dag 1 starter fra oktober 2011?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *